Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Společnost Castle Swing s.r.o., se sídlem Hradčanské náměstí 60/12, Hradčany, 118 00 Praha 1, IČO: 108 66 086, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 349803 („Poskytovatel“) vydává tyto obchodní podmínky („OP“), které se vztahují na smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a podnikajícími fyzickými osobami (jednajícími samostatně či prostřednictvím svých oprávněných zaměstnanců a spolupracovníků) či právnickými osobami (jednajícími prostřednictvím svých oprávněných zástupců, zaměstnanců a spolupracovníků) („Podnikatel“; Poskytovatel a Podnikatel společně také jako „Strany“ či jednotlivě jako „Strana“), týkající se používání mobilní aplikace s názvem xCare („Aplikace“), resp. její placené služby Premium xCare („Služba Premium“) dostupné prostřednictvím Aplikace. 
 2. SMLUVNÍ VZTAH 

  1. Objednávku Podnikatele na Službu Premium přijímá Poskytovatel zejména prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře, který je přístupný v Aplikaci. Řádně vyplněná objednávka se stává pro Podnikatele závaznou okamžikem doručení Poskytovateli.
  2. Smlouva o poskytování Služby Premium uzavřená mezi Poskytovatelem a Podnikatelem („Smlouva“) vzniká: 
   1. potvrzením objednávky Podnikatele ze strany Poskytovatele;
   2. zahájením poskytování Služby Premium ze strany Poskytovatele v souladu s objednávkou Podnikatele;

   podle toho, co nastane dříve. 

  3. Uzavřením Smlouvy Podnikatel potvrzuje, že se řádně seznámil se zněním následujících dokumentů, které tvoří nedílnou součást Smlouvy:
   1. těmito OP;
   2. Pravidly užívání mobilní aplikace; a
   3. Podmínkami zpracování osobních údajů.
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo objednávku odmítnout, a to zejména v případě, že Podnikatel v minulosti porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy (resp. OP, Pravidel užívání mobilní aplikace či Podmínek zpracování osobních údajů).
  5. Vyšší mocí se pro účely Smlouvy rozumí v souladu 
   s § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), okolnosti, kterými se prokáže, že ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Poskytovatele, která znemožňuje nebo omezuje používání Aplikace, a to zejména, nikoli však výlučně kybernetický útok, válka, mezinárodní sankce či embarga, změna politické situace nebo omezující vládní opatření vydávaná v souvislosti s pandemií/ epidemií, nebo jakákoli jiná podobná příčina, událost, či skutečnost („Vyšší moc“). Zásahy Vyšší moci jsou důvodem k odkladu plnění smluvní povinnosti Poskytovatele po dobu a v rozsahu existence uvedených okolností.
 3. CENA ZA SLUŽBU PREMIUM

  1. Používání Aplikace je zdarma; Služba Premium je Poskytovatelem zpoplatněna. 
  2. Za Službu Premium se Podnikatel zavazuje ve prospěch Poskytovatele uhradit cenu určenou dle aktuálního ceníku Služby Premium platného ke dni doručení objednávky Poskytovateli. Konkrétní rozsah poskytované Služby Premium bude předmětem objednávky a dohody Stran ve Smlouvě.
  3. Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury. Splatnost faktury vystavené Poskytovatelem je patnáct (15) dnů kalendářních dnů ode dne jejího doručení Podnikateli, pokud není dohodnuto jinak. Faktura se považuje za uhrazenou až okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele uvedený na faktuře.
  4. Při poskytnutí Služby Premium se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jeho poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře, a to tím dnem, který nastane dříve, není-li stanoveno jinak.
  5. Podnikatel nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednané Služby Premium z důvodů na straně Podnikatele.
  6. V případě, že je Podnikatel v prodlení s úhradou ceny Služby Premium nebo její jakékoli části po dobu delší než čtrnáct (14) dnů, je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování Služby Premium do doby, než bude cena Podnikatelem v plné výši uhrazena. Poskytování Služby Premium bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet Poskytovatele. Podnikatel nemá nárok na prodloužení doby poskytování Služby Premium o dobu, po kterou bylo poskytování Služby Premium přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za Službu Premium.
  7. Podnikatel souhlasí s vystavením daňového dokladu – faktury v elektronické podobě.
 4. ZÁNIK SMLOUVY

  1. Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Podnikatelem zaniká:
   1. uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán Stranami;
   2. odstoupením Poskytovatele od Smlouvy z důvodů podstatného porušení Smlouvy ze strany Podnikatele ve smyslu Občanského zákoníku;
   3. výpovědí jedné ze Stran v souladu s článkem 4.5 OP; nebo
   4. dohodou Poskytovatele a Podnikatele. 
  2. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy (resp. OP, Pravidel užívání mobilní aplikace anebo Podmínek zpracování osobních údajů) ve smyslu Občanského zákoníku, zejména pokud:
   1. je Podnikatel v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých dluhů vůči Poskytovateli (bez ohledu na to, zda dluh vznikl ze Smlouvy nebo na základě jiné smlouvy) a nedojde k nápravě ani v Poskytovatelem dodatečně poskytnuté lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů; nebo
   2. Podnikatel poruší povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 5 těchto OP.
  3. Účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení odstoupení Podnikateli; odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva Poskytovatele na náhradu jakékoli újmy.
  4. Každá ze Stran je oprávněna Smlouvu vypovědět s tří (3) měsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Straně.
 5. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

  1. Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se Strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména všechna data, dokumentace, a obchodní podmínky všech druhů a v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány Stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, zaměstnancích, podnikatelích, pacientech, know-how a dalších záležitostech obou Stran, které nejsou veřejně dostupné (nebo nejsou označeny jako veřejně dostupné) a známé a jsou předmětem obchodního anebo lékařského tajemství. 
  2. Strany se dohodly, že nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na důvěrné informace:
   1. které jsou Strany oprávněny anebo povinny zveřejnit v souvislosti se Smlouvou;
   2. které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými;
   3. které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením smluvních povinností některé Strany, jejích zaměstnanců, spolupracovníků, poradců nebo konzultantů;
   4. které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci (např. policie);
   5. k jejichž zveřejnění dala příslušná Strana výslovný souhlas.
  3. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na dobu trvání Smlouvy.
  4. Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkajících se příslušné Strany, zavazuje se druhá Strana, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu.
  5. Poskytovatel je povinen zachovávat obvyklé bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě. Poskytovatel bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu, či lékařskému tajemství.
 6. SANKCE A NÁHRADA ÚJMY 

  1. V případě vadného plnění ze strany Poskytovatele, se Strany dohodly, že Poskytovatel poskytne Podnikateli kompenzaci náhradním poskytnutím Služby Premium (např. na další období) v odpovídající hodnotě, nebo poskytne jiné náhradní plnění dle dohody Stran.
  2. Poskytovatel neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku Vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Poskytovatele. 
  3. Jestliže vznikne stav Vyšší moci na straně Poskytovatele, je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu uvědomit Podnikatele o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Poskytovatel pokračovat v plnění Smlouvy v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhl smluveným povinnostem.
  4. Odpovědnost Poskytovatele za újmu způsobenou technickým a softwarovým zařízením Poskytovatele v souvislosti s uzavřenou Smlouvou je omezena na částku uhrazenou Podnikatelem za Služby Premium na základě uzavřené Smlouvy za dobu předcházející vzniku nároku. Poskytovatel není povinen nahradit Podnikateli újmu, kterou nemohl Podnikatel předpokládat v době uzavření Smlouvy.
  5. V případě, že Podnikatel bude v prodlení se zaplacením ceny za Službu Premium, bude Poskytovatel oprávněn požadovat po Podnikateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.
  6. Povinností hradit sankce není dotčena povinnost k náhradě újmy v plné výši.
 7. ROZHODNÉ PRÁVO, DOHODA O SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

  1. Strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky. 
  2. Strany činí tímto dohodu, že pro spory mezi nimi vzniklé je dána výlučná příslušnost soudům. Věcně a místně příslušný je soud dle sídla Poskytovatele. 
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Poskytovatel je oprávněn znění těchto OP, Pravidel užívání mobilní aplikace, Podmínek zpracování osobních údajů, jakož i dalších smluvních podmínek, které jsou součástí Smlouvy, v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změn. V takovém případě je Poskytovatel povinen upozornit Podnikatele na datum účinnosti nového znění podmínek, které jsou dotčeny změnou, a to nejpozději sedm (7) pracovních dnů přede dnem účinnosti nových podmínek, a tyto nové podmínky, které jsou dotčeny změnou, Podnikateli vhodným způsobem oznámit (zejména, nikoli však výlučně prostřednictvím Aplikace). 
  2. Nesouhlasí-li Podnikatel se změnou podmínek oznámenou ze strany Poskytovatele postupem dle článku 8.1 OP, je oprávněn ukončit Smlouvu doručením nesouhlasu s takovou změnou nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne oznámení příslušné změny Poskytovatelem. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni nabytí účinnosti nových podmínek dotčených změnou, nebo ke dni doručení nesouhlasu Podnikatele, podle toho, co nastane později.
  3. Podnikatel na sebe souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
  4. Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 1. 2022.