Pravidla užívání mobilní aplikace xCare

 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 

  1. Pravidla užívání mobilní aplikace xCare („Pravidla“), jejímž provozovatel a poskytovatelem je společnost Castle Swing s.r.o., se sídlem Hradčanské náměstí 60/12, Hradčany, 118 00 Praha 1, IČO: 108 66 086, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 349803 („Poskytovatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti a další související právní vztahy vzniklé v souvislosti s využíváním mobilní aplikace xCare („Aplikace“) (i) fyzickou osobou a/nebo (ii) podnikající fyzickou osobou („Uživatel“). 
  2. Stažení, registrace a využívání Aplikace je zdarma a je dobrovolné. Aplikaci je možné bezplatně stáhnout z (i) App Store pro zařízení s operačním systémem iOS a (ii) Google Play pro zařízení s operačním systémem Android.
  3. Pro účely používání Aplikace se Uživatel musí po provedené instalaci v Aplikaci zaregistrovat a vytvořit/založit si uživatelský účet („Účet“) způsobem uvedeným v článku 3 těchto Pravidel.
  4. Uživatel založením Účtu – registrací, vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly a potvrzuje, že se seznámil s/se (i) obsahem těchto Pravidel a (ii) zásadami zpracování osobních údajů. Dokumenty jsou Uživateli přístupné v textové podobě v rámci (i) Google Play, App Store, (ii) Aplikace v sekci Nastavení či (iii) na webové stránce www.getxcare.com/terms-of-use
 2. ÚČEL A FUNKCE APLIKACE

  1. Účelem Aplikace je zaznamenávat proces léčení kožních ran pacientů a za tímto účelem může Uživatel v Aplikaci zakládat záznamy a vyplňovat pole Aplikace k založení záznamů a vkládat fotodokumentaci nebo vlastní záznam ve formě poznámek. 
  2. Uživatel může k využívání Aplikaci přizvat osobu se kterou bude sdílet záznamy vytvořené ve svém Účtu. Pro zapojení více osob, si Uživatel musí aktivovat verzi Premium xCare, která je zpoplatněná dle aktuálního ceníku Poskytovatele a která umožnuje 
   • přizvat neomezený počet osob – uživatelů, se kterými jsou sdílené záznamy pacientů;
   • možnost zakládat oddělení a širší rozsah oprávnění, pokud jde o uživatelské role;
   • přístup k statistickým datům – anonymní výstup záznamů.
 3. ZALOŽENÍ ÚČTU – REGISTRACE

  1. Uživatel si musí Aplikaci stáhnout na své koncové (mobilní) zařízení. Pro stažení, nainstalování a používání Aplikace na koncovém zařízení je Uživatel povinen mít zajištěno připojení k internetu. Minimální požadavky na zařízení a druhy koncových zařízení, na které je možné stáhnout Aplikaci, jsou specifikovány v článku 5  Pravidel – Technické předpoklady.
  2. Pro zaregistrování do Aplikace je od Uživatele požadováno poskytnutí:
   1. e-mailové adresy;
   2. hesla;
   3. z důvodu dodatečného zabezpečení zadání přístupového kódu pro rychlé přihlášení – PIN nebo zvolení volby přihlášení otiskem prstu či obličejem. V případě, že Uživatel nemá nastavené zabezpečení mobilního zařízení prostřednictvím těchto funkcí, je přístup do Aplikace po vytvoření/zadání bezpečnostního hesla – PIN, přímo v Aplikaci.
  3. K úspěšnému vytvoření Účtu je Uživatel povinen:
   1. poskytnout jméno a příjmení; 
   2. seznámit se s těmito Pravidly a zásadami zpracování (viz článek 1.4 Pravidel); a 
   3. ověřit e-mailovou adresu (viz článek 3.4 Pravidel). 
  4. Uživateli je po zadání registračních údajů k založení Účtu zaslán verifikační e-mail na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Platnost verifikačního e-mailu je 1 hodina od jeho odeslání, po této lhůtě již aktivační link ve verifikačním e-mailu nebude platný. Bude-li mít daná fyzická osoba zájem na dokončení registrace po uplynutí lhůty dle předchozí věty, musí opětovně vyplnit registrační formulář a potvrdit registraci prostřednictvím nového aktivačního odkazu v rámci nově zaslaného verifikačního emailu.
  5. Okamžitě po ověření prostřednictvím aktivačního linku zaslaného na e-mail Uživatele získá Uživatel přístup k Aplikaci. Účet je v rámci Aplikace přiřazen pouze k jednomu Uživateli dle emailové adresy. 
  6. Uživatel je oprávněn založit a používat více Účtů, které vzájemně odlišuje e-mailová adresa. 
  7. Uživatel je v rámci používání Aplikace odpovědný za vlastní zařízení a informační systémy, které používá při používání Aplikace, a rovněž za jejich nastavení. Poskytovatel není odpovědný za zařízení ani za systémy Uživatele, ani za používání těchto zařízení a systémů neoprávněnými osobami.
  8. Je zakázáno uvádět nepravdivé údaje, zejména údaje netýkající se Uživatelů.
  9. Povinností Uživatele je zabezpečit své přihlašovací údaje tak, aby byl třetím osobám znemožněn přístup k jeho Účtu.
  10. Jazyk Aplikace bude vybrán na základě předvoleného jazyka mobilního zařízení.
 4. POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

  1. Uživatel se zavazuje, že se při používání Aplikace bude řídit Pravidly, předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Poskytovatele ani ostatní Uživatele.
  2. Uživatel se dále zavazuje, že zejména nebude
   1. zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty anebo obsahu Aplikace nebo je jinak zneužívat; 
   2. zasahovat do používání Aplikace ze strany jiných Uživatelů; a
   3. užívat Aplikaci jakýmkoliv nepovoleným způsobem. 
  3. Aplikace umožňuje 
   1. zakládat záznamy o pacientech – vkládat informace již předvolené Aplikací nebo pořízenou fotodokumentaci vč. vlastních poznámek;
   2. vyhledávat pacienty dle identifikačních údajů;
   3. zobrazovat proces hojení ran a sledovat stadia vývoje hojení ran;
   4. přizvat jednu další osobu se kterou bude mít Uživatel sdílené záznamy pacientů;
   5. aktivovat verzi Aplikace Premium xCare (viz článek 2.2 Pravidel);
   6. přizvat několik dalších osob/uživatelů, se kterými bude mít Uživatel sdílené záznamy pacientů (Premium xCare);
   7. spravovat organizaci (Premium xCare);
   8. vedení/zobrazování statistik (Premium xCare).
  4. Uživatel může vystupovat v roli
   1. přizvané osoby, která má oprávnění založit pacientské záznamy, aniž by je mohla vymazat;
   2. administrátora, který zakládá záznamy pacientů a provádí veškeré zpracovatelské operace;
   3. vlastníka Účtu, tj. podnikatel a objednatel služby Premium xCare, který kromě oprávnění administrátora spravuje organizaci vytvořenou v Aplikaci.
 5. TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY 

  1. Aplikaci lze využívat výhradně prostřednictvím mobilního telefonu Uživatele. Pro používání Aplikace si Uživatel musí stáhnout Aplikaci prostřednictvím elektronických obchodů mobilních aplikací Google Play nebo App Store, a to dle operačního systému svého mobilního telefonu. Aplikaci lze stáhnout na mobilní telefony, které mají možnost připojení k internetu a která pracují v operačním systému Android verze Android 6 a novější nebo iOS verze iOS 14 a novější. Ke stažení Aplikace se vyžaduje volné místo v uložišti mobilního telefonu Uživatele v rozsahu min. 700 MB.
  2. Užívání Aplikace vyžaduje zejména:
   1. dostatečné nabití baterie koncového zařízení; 
   2. připojení k internetu;
   3. registraci Uživatele.
  3. Instalace Aplikace a její používání vyžaduje datový přenos z koncového zařízení Uživatele. Objem a četnost datového přenosu záleží na způsobu a rozsahu používání Aplikace. Náklady na připojení a datový přenos nese Uživatel. Jejich výše závisí na smlouvě uzavřené mezi Uživatelem a konkrétním poskytovatelem služby připojení k internetu.
  4. Poskytovatel může zveřejňovat a nabízet aktualizace Aplikace. Pro řádnou činnost Aplikace je nutná její aktualizace. Poskytovatel nezaručuje řádné fungování Aplikace, pokud si Uživatel nestáhnul a nenainstaloval na své koncové zařízení aktualizaci, kterou mu Poskytovatel poskytl.
  5. Používání některých funkcí Aplikace může vyžadovat přístup k určitým zdrojům koncového zařízení Uživatele, jako jsou např. přístup k fotoaparátu, k adresáři kontaktů v mobilním telefonu apod. Zamítnutí přístupu k takovým zdrojům může mít dopad na omezení funkcí Aplikace.
  6. Pro správné fungování Aplikace koncové zařízení, kde je Aplikace nainstalována:
   1. nesmí mít nainstalovány modifikace operačního systému, zejména modifikace spočívající v prolomení bezpečnostní ochrany výrobce koncového zařízení nebo výrobce operačního systému (tzv. jailbreaking nebo rooting);
   2. musí umožňovat navázání připojení s internetovou sítí. 
 6. ZABEZPEČENÍ APLIKACE

  1. Přístup k údajům Uživatele v rámci Aplikace je zabezpečen přístupovým jménem – e-mail a heslem Uživatele. Heslo musí splňovat bezpečnostní požadavky specifikované v registračním formuláři, zejména co se týče počtu a druhu znaků, kterými musí být tvořeno. Přístupové heslo musí Uživatel chránit a nesmí ho poskytnout jiným osobám. 
  2. Zapomene-li Uživatel své přístupové heslo, může použít funkci „Zapomenuté heslo“ a na emailovou adresu mu bude zaslán odkaz pro vytvoření nového hesla k jeho Účtu, společně s pokyny ke změně hesla. 
  3. Přihlášení se provádí pomocí údajů uvedených Uživatelem. Uzavření Aplikace, ukončení přenosu dat, přerušení připojení nebo vypnutí zařízení neznamená automatické odhlášení se z Aplikace. Chce-li se Uživatel z Aplikace odhlásit, musí použít příslušnou možnost v nabídce Aplikace.
  4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Účtu třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti je Uživatel odpovědný za veškerou újmu, která vznikne Poskytovateli nebo kterékoliv třetí osobě v souvislosti s užitím Aplikace třetí osobou.
  5. Poskytovatel doporučuje, aby Uživatel při skončení používání daného koncového zařízení před předáním zařízení třetí osobě z něj Aplikaci odinstaloval.
  6. Poskytovatel vynakládá maximální úsilí, aby zajistil vysoký stupeň zabezpečení Aplikace a údajů Uživatelů. S ohledem na specifika informačních technologií může být v budoucnosti zjištěna zranitelnost Aplikace v případě určitých hrozeb. Z tohoto důvodu Poskytovatel doporučuje aktualizovat Aplikaci, zejména pokud za tímto účelem Poskytovatel zašle Uživateli zprávu obsahující pokyny týkající se bezpečnostních zásad souvisejících s používáním Aplikace.
 7. DOSTUPNOST APLIKACE

  1. Poskytovatel je povinen podniknout všechny kroky v rámci svých technických možností, aby zajistil funkčnost a dostupnost Aplikace. Poskytovatel nicméně neodpovídá za dostupnost Aplikace.
  2. Pokud Uživatel zjistí jakýkoli problém související s Aplikací anebo její dostupností, je povinen tuto událost bez zbytečného odkladu oznámit prostřednictvím e-mailové adresy support@getxcare.com.
 8. OMEZENÍ ČI PŘERUŠENÍ PŘÍSTUPU, ÚDRŽBA A ZMĚNA APLIKACE A ZRUŠENÍ ÚČTU

  1. Aplikaci poskytuje Poskytovatel k užívání Uživateli v takovém stavu, ve kterém se nachází ke dni prvního vstupu Uživatele do Aplikace s výjimkou Poskytovatelem nabídnutých a instalovaných aktualizací. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit a upravovat funkce, nastavení, uživatelské prostředí a jakékoliv jiné parametry Aplikace bez předchozího upozornění Uživatele, s čímž Uživatel výslovně souhlasí.
  2. Poskytovatel může zveřejňovat a nabízet aktualizace Aplikace. Pro řádnou činnost Aplikace je nutná její aktualizace. Poskytovatel nezaručuje řádné fungování Aplikace, pokud si Uživatel nestáhnul a nenainstaloval na své zařízení aktualizaci, kterou mu Poskytovatel nabídl. Poskytovatel vyvíjí přiměřené úsilí, aby aktualizoval Aplikaci, ale neposkytuje žádné záruky ve vztahu k přesnosti anebo neexistenci chyb. 
  3. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv přerušit anebo omezit poskytování všech nebo některých služeb a funkcí Aplikace za účelem provedení údržby, oprav nebo úprav (včetně aktualizací upgradů) Aplikace. Aplikace tak nemusí být dostupná v každém časovém okamžiku. Funkcionality Aplikace mohou v rámci údržby, oprav anebo úprav podléhat změnám.
  4. Ze závažného důvodu (jako je například důvodné podezření, že Uživatel porušuje Pravidla užívání), který má dopad na používání Aplikace, může Poskytovatel zablokovat používání Aplikace. Zablokováním používání Aplikace je Uživateli znemožněno používat Aplikaci. 
  5. Uživatel je oprávněn svůj Účet zrušit. Pro zrušení Účtu je Uživatel povinen zaslat zprávu se žádostí o zrušení Účtu na info@getxcare.com.
 9. ZABLOKOVÁNÍ APLIKACE

  1. Ze závažného důvodu (jako je například důvodné podezření, že Uživatel porušuje Pravidla užívání Aplikace), který má dopad na používání Aplikace, může Poskytovatel Uživatele zablokovat (dočasně/trvale). Zablokováním Uživatele je rovněž zablokován Účet a Uživateli je znemožněno používat Aplikaci, příp. její funkce.
  2. Závažným důvodem porušení Pravidel se rozumí především 
   1. neoprávněné uchování údajů pacientů, jejich zpřístupňování osobám, kterým nemají být zpřístupněny;
   2. uvedení chybných/nesprávných osobních údajů a informací; 
   3. zpřístupnění přihlašovacích údajů osobám jiným, než je Uživatel.
  3. Zablokování Účtu a jeho příčinu Poskytovatel Uživateli oznámí prostřednictvím e-mailové zprávy. Zablokování je provedeno na dobu nezbytnou pro vysvětlení situace.
  4. Používání Aplikace je dobrovolné a Uživatel může kdykoliv a bez uvedení příčiny Aplikaci z koncového zařízení odstranit, což nemá za následek zrušení Účtu.
  5. Poskytovatel může s okamžitou platností vyloučit Uživatele z používání Aplikace, bude-li Uživatel opakovaně (bez ohledu na dřívější upozornění) nebo hrubě porušovat Pravidla, zejména protiprávním zasahováním Uživatele do mechanismu fungování Aplikace.
 10. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

  1. Uživatel založením Účtu bere na vědomí, že všechna autorská práva, jakož i práva k databázím vytvořených v rámci provozování Aplikace, práva k ochranným známkám či jiným předmětům duševního vlastnictví související s Aplikací, nevyhrazené ustanoveními zvláštních právních předpisů nebo licencí jiné osobě, náleží Poskytovateli a podléhají úpravě dle relevantních právních předpisů.
  2. Je zakázáno uplatňovat tato práva duševního vlastnictví nebo používat služby a funkce Aplikace pro účely jiné než přesně specifikované těmito Pravidly. Uživatel je plně odpovědný za škodu způsobenou Poskytovateli, která je následkem použití názvu nebo ochranných známek Aplikace nebo jiných práv duševního vlastnictví Poskytovatele bez jeho souhlasu nebo v rozporu s těmito Pravidly.
  3. Za podmínky a s výhradou dodržování všech ustanovení a podmínek stanovených v těchto Pravidlech uděluje Poskytovatel Uživateli nevýhradní, nepřenosnou licenci omezenou na konkrétního Uživatele a dobu existence Účtu vytvořeného v Aplikaci. Tato licence dává Uživateli právo stáhnout si a nainstalovat Aplikaci do mobilního zařízení, který Uživatel vlastní nebo je mu jinak svěřen do užívání a Uživatel jej má pod kontrolou, a používat Aplikaci k účelu popsanému v těchto Pravidlech.
  4. Uživatel Aplikace není oprávněn 
   1. používat (včetně vytváření kopií) Aplikaci mimo rozsah licence poskytnuté podle předchozího odstavce;
   2. upravovat, překládat, přizpůsobovat ani jinak vytvářet odvozená díla nebo vylepšení, ať již patentovatelná či nikoli, Aplikace nebo jakýchkoli jejích částí; 
   3. kombinovat Aplikaci nebo jakékoliv její části s jinými programy, nebo začleňovat Aplikaci nebo jakékoliv její části do jiných programů;
   4. zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat, dekódovat nebo jinak se pokoušet odvodit nebo získat přístup ke zdrojovému kódu Aplikace nebo jakékoliv její části;
   5. odstraňovat, mazat, měnit nebo skrývat jakákoliv upozornění na autorská práva, práva k ochranným známkám nebo patentům nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo vlastnická práva poskytnutá v nebo s Aplikací, včetně jakékoliv jejich kopie;
   6. z jakéhokoliv důvodu třetím stranám zapůjčovat, pronajímat, prodávat, poskytovat podlicenci, převádět, distribuovat, zveřejňovat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat Aplikaci nebo jakékoliv její součásti nebo funkce, ať již prostřednictvím sítě nebo na hostovaném základě, ani ve spojení s hostováním internetu nebo webu, s rozsáhlou sítí (WAN), virtuální privátní sítí (VPN), virtualizací, sdílením času, poskytováním služeb kanceláře, poskytováním software jako služby, cloudu, ani jiné technologie nebo služby;
   7. jakýmkoliv způsobem přerušovat, narušovat, měnit, ničit, zeslabovat, omezovat, manipulovat nebo jinak ovlivňovat řádný provoz mobilní aplikace a programu, zejména, nikoli však výlučně, prostřednictvím použití škodlivého nebo neautorizovaného kódu, viru, malware nebo jiného škodlivého programu;
   8. používat Aplikaci jakýmkoliv vyhrožujícím, pomlouvačným, urážlivým, hanlivým, pobuřujícím, diskriminačním nebo jinak útočným způsobem; a
   9. používat Aplikaci k jakémukoli účelu, který je nezákonný, nepovolený, neetický nebo zakázaný.
 11. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE 

  1. Užití Aplikace je vždy na vlastní riziko Uživatele. Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou anebo následnou újmu vzniklou v důsledku užití Aplikace a veškeré předpokládané záruky ve vztahu k užití Aplikace jsou vyloučeny v rozsahu umožněném právními předpisy.
  2. Při užívání Aplikace Uživatelem Poskytovatel neodpovídá za služby dodávané třetími osobami, jako např. kvalita internetového připojení, kvalita telekomunikačních služeb dodávaných příslušným operátorem, výše poplatků atd. 
  3. Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Aplikace v důsledku její nepřístupnosti způsobené např. poruchami provozu sítě datového přenosu, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.
  4. Poskytovatel nenese odpovědnost za neoprávněné používání Aplikace. Poskytovatel není povinen k náhradě jakékoliv újmy Uživateli či třetím osobám; tím však nejsou dotčena příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů o zákazu vyloučení či omezení odpovědnosti Poskytovatele k náhradě újmy.
  5. Výlučně Uživatel ponese veškeré následky, které vzniknou, ať již přímo či nepřímo, zejména v důsledku odchýlení se od informací uvedených v Aplikaci anebo porušení povinností Uživatele, a to povinností podle těchto Pravidel, nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.
 12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami, v souladu obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“). Bližší podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu – Zásady zpracování osobních údajů – dostupném v Aplikaci nebo prostřednictvím odkazu na www.getxcare.com/privacy-policy
  2. Uživatel bere na vědomí, že v případě, že:
   1. udělil souhlas se zasíláním notifikací Aplikace, je následně možné tento souhlas odvolat v nastavení daného zařízení; a
   2. neudělil souhlas se zasíláním notifikací Aplikace, tato skutečnost nezpůsobí odmítnutí přístupu Uživatele k Aplikaci, ale bude mít dopad na některé služby nabízené Aplikací, např. nepovolení kamery znamená nemožnost pořizovat a vkládat fotodokumentaci k záznamům.
  3. Uživatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb, lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem, bere dále na vědomí, že 
   1. osobní údaje vč. zvláštní kategorie údajů pacientů je povinen zpracovávat v souladu s GDPR a právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů, zejména je povinen plnit informační povinnost dle článku 13 GDPR;
   2. nese plnou odpovědnost za zpracování a sdílení údajů pacientů jakožto správce osobních údajů; 
   3. vedení záznamů v Aplikaci nenahrazuje vedení zdravotnické dokumentace dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, které je plně v odpovědnosti příslušného poskytovatele zdravotních služeb;
   4. nese plnou odpovědnost za léčbu pacienta a veškerá rozhodnutí a kroky týkající se zdraví pacienta.
  4. Podmínky článku 12.3 Pravidel platí ve stejném rozsahu (vyjma odpovědnosti za léčbu a vedení zdravotnické dokumentace) také pro ostatní Uživatele. 
  5. Osobní údaje pacientů, ve vztahu k nimž je Uživatel v roli správce osobních údajů, zpracovává Poskytovatel jakožto zpracovatel jménem Uživatele. Podmínky zpracování osobních údajů ve smyslu článku 28 GDPR jsou upraveny v samostatném dokumentu, který je dostupný na webových stránkách www.getxcare.com/privacy-policy. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel zpracovává mimo režim uvedený v první větě tohoto článku 12.5 anonymní údaje a informace, které Uživatel vložil do Aplikace, za účelem vedení statistických reportů.
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo čas od času provádět aktualizace a změny těchto Pravidel. Poskytovatel bude o případných změnách Pravidel informovat Uživatele předem prostřednictvím oznámení v Aplikaci. Nová či aktualizovaná Pravidla jsou účinná ode dne uvedeného v oznámení, ne však dříve než čtrnáct (14) dnů ode dne jejich oznámení Uživatelům; ke změnám technického a informačního charakteru, nebo ke změnám, které nemají vliv na zhoršení pozice Uživatelů, může dojít i v kratším termínu.
  2. Nesouhlasí-li Uživatel s novým obsahem Pravidel, může přestat Aplikaci užívat. 
  3. Určité hypertextové odkazy v Aplikaci mohou odkazovat na internetové stránky, které nejsou pod kontrolou Poskytovatele. Pokud Uživatel využije takové odkazy a opustí Aplikaci, Poskytovatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah internetových stránek třetích stran, na které odkazují hypertextové odkazy a neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k informacím obsaženým na takových internetových stránkách.
  4. Případy neupravené v těchto Pravidlech se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Autorského zákona a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.
  5. Uživatel bere na vědomí, že se na něj vztahují také předpisy upravující oblast zdravotnického práva, zejména zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 
  6. Veškeré spory vzniklé mezi Poskytovatelem a Uživatelem v souvislosti s používáním Aplikace se strany pokusí vyřešit dohodou. 
  7. Pravidla užívání mobilní aplikace xCare nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2022.